Naša Facebook stran

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize tudi za društva in zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost, ponovno ureja sofinanciranje visokih cen energentov.

 

Do zneska državne pomoči za sofinanciranje stroškov energentov (električne energije in zemeljskega plina in toplotne pare) je upravičeno tisto društvo ali zasebni zavod, ki:

  • je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 (to pomeni, da imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti),
  • ima stroške energentov v letu 2023 višje od 1,5 kratnika povprečja cene iz leta 2021,
  • se ne uvršča kot mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022),
  • na dan oddaje vloge nad njim ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 evrov ali več,
  • nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec in
  • zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023

 

Več...

 

Vir: CNVOS

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice