Naša Facebook stran

O nas

Naše poslanstvo je krepitev, zastopanje, povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik z namenom zastopanja interesov nevladnih organizacij. Prizadevamo si k pomembnejšemu položaju nevladnih organizacij v družbi, dvigu osveščenosti javnosti o pomenu nevladnih organizacij in podpori razvojnim projektom.

 

Smo center znanja in informacij za nevladni sektor v Posavju.

 

Nevladnim organizacijam so pri nas na voljo storitve.

V letu 2020 smo poleg rednega informiranja organizacij osebno in preko spletne strani ter e-novic, izvedli tudi 282 ur izobraževanj ter 55 h svetovanj.

 

 

Skupni prihodki 2020

85.602,65

 

Projektna sredstva iz slovenskega proračuna

83.599,48

 

Tržna dejavnost

2.003,17

 
     

Skupni odhodki 2020

85.413,05

100%

Stroški dela

66.352,71

77%

Stroški službenih poti zaposlenih

476,75

1%

Stroški storitev zunanjih izvajalcev

6.823,10

8%

Stroški delovanja pisarne (najemnina, internet, elektrika…)

11.760,49

14%

 

Svet zavoda:

Marija Duktaj Fruk, predstavnica ustanoviteljice

Mia Brunej, predstavnica zainteresirane javnosti

Tjaša Penev, predstavnica zaposlenih

 

Osnova mesečna bruto plača direktorice od 1.4.2016 znaša 1.804 EUR. Nanjo ne prejema nobenih drugih dodatkov razen dodatek na delovno dobo (leta 2021 ta znaša 8 %). V letu 2020 je prejela skupaj 23.254 EUR bruto dohodka.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo, ki znaša 1.416 EUR, in najvišjo (direktoričino) je 1:1,27.

 

 

  

NVO sektor

Nevladna organizacija je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, je neprofitna, je neodvisna od drugih subjektov, ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. 
 

V prvi polovici leta 2020 je bilo v Posavju registriranih 1023 nevladnih organizacij, od tega 960 društev, 57 zasebnih zavodov in 6 ustanov, kar pomeni 93,83% društev, 5,57% zasebnih zavodov in 0,6% ustanov.  

 

Po posameznih občinah:

 

Občina Društva Zasebni zavodi Ustanove Skupaj NVO

Bistrica ob Sotli

15 - - 15
Brežice 309 12 3 324
Kostanjevica na Krki 38 2 - 40
Krško 354 22 2 378
Radeče 60 3 - 63
Sevnica 184 18 1 203

 

(vir: AJPES

 

 

Program Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja

Cilja programa:
• v posavski regiji okrepiti nevladne organizacije na organizacijskem, zagovorniškem in strokovnem področju za nudenje storitev kot odgovor na potrebe lokalne skupnosti,
• dvigniti prepoznavnost nevladnega sektorja v regiji kot strokovnega, relevantnega in kakovostnega akterja pri izvajanju javnih storitev in razvoju družbe.

Aktivnosti:
izobraževanje, svetovanje, mentorstvo, informiranje, zagovorništvo, koordiniranje skupnih akcij s predstavniki iz različnih sektorjev kot odgovor na potrebe lokalne skupnosti

Trajanje: 1.10.2019-30.9.2023
Vrednost: 306.216,74 EUR

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trajanje: 1.1.2016-30.9.2019

Vrednost: 289.999,27 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontaktna oseba: Andreja Pavlin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

  

Projekt Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti - Urbana obrt

Prijavitelji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Zavod Dobra družba
Trajanje operacije: 1.5.2019-28.2.2021
Vrednost operacije: 218.060,74 EUR, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 149.288,49 EUR

 

Namen in aktivnosti:
Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town city management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti.

 

Operacija se navezuje na Strategijo lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020:
• Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest
• Vnos novih znanj za dvig dodane vrednosti obstoječim proizvodom in razvoj novih proizvodov in storitev
• Razvoj in uvajanje okolju prijaznih tehnologij in rešitev ter spodbujanje ponovne uporabe
• Ohranjanje narave in krajine
• Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe
• Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora

 

Glavne aktivnosti operacije:
• Ureditev prostorov kulturne dediščine (doživljajski lokal, obrtne storitve, popravi si sam)
• Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, čolnarjenje)
• Razvoj programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi)
• Usposabljanja »popravi si sam«, zagon delovanja popravljalnice, tradicionalna plovila
• Izobraževanja s področja trženja nove ponudbe
• Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije

 

Cilji:
• Razviti medsektorsko povezavo in trženje obstoječih in novih turističnih produktov temelječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike
• Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja
• Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila in samooskrbo
• Ohraniti mestna središča, povečati njihovo atraktivnost in zaposljivost v njih

 

Rezultati:
• Atraktivno doživljajsko opremljeni prostori v mestnih središčih
• Razviti programi turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave)
• Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obiskovalce mestnih središč
• Nov oz. izboljšan integralni turistični produkt, povezan z obrtjo, zgodovinskim obdobjem, oblačilnim videzom, kulinariko, razstavami
• Usposobljene osebe na področjih animacije, kulinarike, trženja in popravil izdelkov
• Izvedeni dogodki povezani z obrtjo in kulinariko
• Izdelani promocijski filmi in skupni spominki za trženje turističnega produkta

 

Učinki:
• Povečan obisk mestnih središč in kulturne dediščine s strani lokalnih in tujih obiskovalcev
• Razvito medsektorsko partnerstvo s ciljem oblikovanja inovativnega turističnega produkta
• Večja ozaveščenost o priložnostih kulturne dediščine
• Nove zaposlitvene priložnosti zlasti za mlade v obrtnih poklicih, na področju animacij in trženja
• Izboljšana lokalna samooskrba zaradi novih obrtnih znanj

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: https://www.eu-skladi.si/

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice