Naša Facebook stran

O nas

Naše poslanstvo je krepitev, zastopanje, povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik z namenom zastopanja interesov nevladnih organizacij. Prizadevamo si k pomembnejšemu položaju nevladnih organizacij v družbi, dvigu osveščenosti javnosti o pomenu nevladnih organizacij in podpori razvojnim projektom.

 

Smo center znanja in informacij za nevladni sektor v Posavju.

 

Nevladnim organizacijam so pri nas na voljo storitve.

 

Svet zavoda:

Marija Duktaj Fruk, predsednica sveta, predstavnica ustanoviteljice

Mia Brunej, predstavnica zainteresirane javnosti

Tjaša Penev, predstavnica zaposlenih

 

Osnova mesečna bruto plača direktorice od 1.4.2016 znaša 1.804 EUR. Nanjo ne prejema nobenih drugih dodatkov razen dodatek na delovno dobo (leta 2021 ta znaša 8 %). V letu 2020 je prejela skupaj 23.254 EUR bruto dohodka.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo, ki znaša 1.416 EUR, in najvišjo (direktoričino) je 1:1,27.

 

 

Letna poročila:

 

 2022

Skupni prihodki 2022

86.659,33

Od tega:

 

Projektna sredstva iz slovenskega proračuna

86.559,33

Prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti

100,00

 

 

Skupni odhodki 2022

91.573,72

Od tega:

 

Stroški dela

66.281,28

Stroški materiala in storitev

(zunanjih izvajalcev, najem prostor za izvedbo aktivnosti, stroški tiska, delovanja pisarne kot npr. najemnina, internet, elektrika…)

24.908,46

Odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki

383,98

Presežek poslovnih prihodkov

0,00

Presežek poslovnih odhodkov

4.914,39

 

 

V letu 2022 smo nadaljevali z redno dejavnostjo programa stičišče nevladnih organizacij, organizacije v Posavju redno informiramo o novostih in spremembah s področja delovanja NVO, javnih razpisov izdajamo mesečne e-novice, redno obveščamo tudi na naši Facebook strani.

 

Za nevladne organizacije brezplačno izvajamo izobraževanje s področij strateškega načrtovanja, računovodstva, komunikacije, pridobivanje sredstev. Redno zagovarjamo spremembe v zakonodaji in za izboljšanje javnih razpisov, vodimo različne postopke izbora predstavnikov NVO v organe občin in regije. Organizacijam nudimo brezplačno svetovanje in mentorstvo pri vodenju projektov, izdelavo strategije organizacije, pomoč pri ustanavljanju in

zapiranju nevladnih organizacij.

 

Kot projektni partner (nosilec projekta Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta) smo začeli z izvajanjem projekta ''Vprašaj državo'' (1.1.2022-31.12.2023) kjer spodbujamo večjo

dostopnost občanov in državljanov do informacij javnega značaja.

 

Uspešno smo izvedli projekt ''Ohranjam romski jezik in se učim slovenskega'', kjer smo s projektnim partnerjem Romsko društvo Novo življenje Brežice izvedli 12 bralno ustvarjalnih delavnic za skupno 20 romskih otrok iz romskega naselja Gazice.

 

2021

Skupni prihodki 2021

100.152,09

Projektna sredstva iz slovenskega proračuna

 77.747,87

Prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti

 22.404,22

 

 

Skupni odhodki 2021

98.105,70

Stroški dela

63.240,04

Stroški materiala in storitev

(zunanjih izvajalcev, najem prostor za izvedbo aktivnosti, stroški tiska, delovanja pisarne kot npr. najemnina, internet, elektrika…)

35.676,75

Odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki

     188,91

Presežek poslovnih prihodkov

   1.046,39

Presežek poslovnih odhodkov

0,00

 

 

V letu 2021 smo nadaljevali z redno dejavnostjo programa stičišče nevladnih organizacij. Organizacije v Posavju redno informiramo o novostih in spremembah s področja delovanja NVO, javnih razpisov izdajamo mesečne e-novice, redno obveščamo tudi na naši Facebook strani. Za nevladne organizacije brezplačno izvajamo izobraževanje s področij strateškega načrtovanja, računovodstva, komunikacije, pridobivanje sredstev. Redno zagovarjamo spremembe v zakonodaji in za izboljšanje javnih razpisov, vodimo različne  postopke izbora predstavnikov NVO v organe občin in regije. Organizacijam nudimo brezplačno svetovanje in mentorstvo pri vodenju projektov, izdelavo strategije organizacije, pomoč pri ustanavljanju in zapiranju nevladnih organizacij.

 

Zaključili smo projekt Urbana obrt, kjer sodelujemo kot partnerji, poleg nas še Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Bistrica ob Sotli ter prijavitelj Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško. Projekt traja 1.5.2019 do 28.2.2021.

 

V 2021 smo bili kot projektni partner uspešni s pridobitvijo novega projekta ''Vprašaj državo'' (1.1.2022-31.12.2023).

 

2020

Skupni prihodki 2020

85.602,65

Od tega:

 

Projektna sredstva iz slovenskega proračuna

83.599,48

Prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti

  1.990,00

 

 

Skupni odhodki 2020

85.579,06

Od tega:

 

Stroški dela

66.829,46

Stroški materiala in storitev

(zunanjih izvajalcev, najem prostor za izvedbo aktivnosti, stroški tiska, delovanja pisarne kot npr. najemnina, internet, elektrika…)

18.583,20

Odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki

     166,40

Presežek poslovnih prihodkov

       23,59

Presežek poslovnih odhodkov

0,00

 

V letu 2020 smo nadaljevali z redno dejavnostjo programa stičišče nevladnih organizacij, kjer posavske nevladne organizacije redno informiramo o novostih in spremembah s področja delovanja NVO, javnih razpisov izdajamo mesečne e-novice, redno obveščamo tudi na naši Facebook strani. Za nevladne organizacije brezplačno izvajamo izobraževanje s področij strateškega načrtovanja, računovodstva, komunikacije, pridobivanje sredstev. Redno zagovarjamo spremembe v zakonodaji in za izboljšanje javnih razpisov, vodimo različne postopke izbora predstavnikov NVO v organe občin in regije. Organizacijam nudimo brezplačno svetovanje in mentorstvo pri vodenju projektov, izdelavo strategije organizacije, pomoč pri ustanavljanju in

zapiranju nevladnih organizacij.

 

Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi projekta Urbana obrt, kjer sodelujemo kot partnerji, poleg nas še Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Bistrica ob Sotli ter prijavitelj Območna obrtno podjetniška zbornica Krško. Projekt traja 1.5.2019 do 28.2.2021.

 

V 2020 smo veliko naporov usmerili tudi v dodatno pridobivanje sredstev, se prijavljali na javne

razpise ter izvajali tudi pridobitne dejavnosti – evalvacije projektov.

 

V letu 2020 smo poleg rednega informiranja organizacij osebno in preko spletne strani ter e-novic, izvedli tudi 282 ur izobraževanj ter 55 h svetovanj.

 

 

 

 

  

NVO sektor

Nevladna organizacija je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, je neprofitna, je neodvisna od drugih subjektov, ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. 
 

V letu 2022 je bilo v Posavju registriranih 1032 nevladnih organizacij, od tega 952 društev, 75 zasebnih zavodov in 5 ustanov, kar pomeni 92% društev, 7% zasebnih zavodov in 0,5% ustanov.  

 

Po posameznih občinah:

 

Občina Društva Zasebni zavodi Ustanove Skupaj NVO

Bistrica ob Sotli

15 - - 15
Brežice 315 16 3 334
Kostanjevica na Krki 36 2 - 38
Krško 348 31 2 381
Radeče 58 3 - 61
Sevnica 180 23 - 203
SKUPAJ: 952 75 5 1032

 

(vir: AJPES

 

 

Program Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja

Cilja programa:
• v posavski regiji okrepiti nevladne organizacije na organizacijskem, zagovorniškem in strokovnem področju za nudenje storitev kot odgovor na potrebe lokalne skupnosti,
• dvigniti prepoznavnost nevladnega sektorja v regiji kot strokovnega, relevantnega in kakovostnega akterja pri izvajanju javnih storitev in razvoju družbe.

Aktivnosti:
izobraževanje, svetovanje, mentorstvo, informiranje, zagovorništvo, koordiniranje skupnih akcij s predstavniki iz različnih sektorjev kot odgovor na potrebe lokalne skupnosti

Trajanje: 1.10.2019-30.9.2023
Vrednost: 300.876,71 EUR

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trajanje: 1.1.2016-30.9.2019

Vrednost: 289.999,27 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontaktna oseba: Andreja Pavlin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

  

Projekt Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti - Urbana obrt

Prijavitelji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Zavod Dobra družba
Trajanje operacije: 1.5.2019-28.2.2021
Vrednost operacije: 218.060,74 EUR, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 149.288,49 EUR

 

Namen in aktivnosti:
Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town city management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti.

 

Operacija se navezuje na Strategijo lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020:
• Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest
• Vnos novih znanj za dvig dodane vrednosti obstoječim proizvodom in razvoj novih proizvodov in storitev
• Razvoj in uvajanje okolju prijaznih tehnologij in rešitev ter spodbujanje ponovne uporabe
• Ohranjanje narave in krajine
• Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe
• Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora

 

Glavne aktivnosti operacije:
• Ureditev prostorov kulturne dediščine (doživljajski lokal, obrtne storitve, popravi si sam)
• Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, čolnarjenje)
• Razvoj programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi)
• Usposabljanja »popravi si sam«, zagon delovanja popravljalnice, tradicionalna plovila
• Izobraževanja s področja trženja nove ponudbe
• Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije

 

Cilji:
• Razviti medsektorsko povezavo in trženje obstoječih in novih turističnih produktov temelječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike
• Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja
• Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila in samooskrbo
• Ohraniti mestna središča, povečati njihovo atraktivnost in zaposljivost v njih

 

Rezultati:
• Atraktivno doživljajsko opremljeni prostori v mestnih središčih
• Razviti programi turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave)
• Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obiskovalce mestnih središč
• Nov oz. izboljšan integralni turistični produkt, povezan z obrtjo, zgodovinskim obdobjem, oblačilnim videzom, kulinariko, razstavami
• Usposobljene osebe na področjih animacije, kulinarike, trženja in popravil izdelkov
• Izvedeni dogodki povezani z obrtjo in kulinariko
• Izdelani promocijski filmi in skupni spominki za trženje turističnega produkta

 

Učinki:
• Povečan obisk mestnih središč in kulturne dediščine s strani lokalnih in tujih obiskovalcev
• Razvito medsektorsko partnerstvo s ciljem oblikovanja inovativnega turističnega produkta
• Večja ozaveščenost o priložnostih kulturne dediščine
• Nove zaposlitvene priložnosti zlasti za mlade v obrtnih poklicih, na področju animacij in trženja
• Izboljšana lokalna samooskrba zaradi novih obrtnih znanj

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: https://www.eu-skladi.si/

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice