Naša Facebook stran

Ustanove


Obvezni akti za ustanove:


• Akt o ustanovitvi ustanove
• Pravila ali statut ustanove, ki podrobneje uredijo organizacijo dela, organe ustanove in porabo prihodkov,
• Pravilnik o računovodstvu, s katerim se podrobneje uredi način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje,
• Akt o sistemizaciji delovnih mest, če je zaposlenih več kot deset delavcev,
• Izjavo o varnosti s katero se identificira nevarnosti, oceni tveganja za delavce in določi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, če je ustanova izvajalec zdravstvenih storitev ali če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti.

 

Priporočljivi akti za ustanove:


• Pravilnik o delovnih razmerjih (predvsem če je več zaposlenih),
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, če ustanova obdeluje osebne podatke,
• Akt o sistemizaciji delovnih mest (običajno je koristen že pri več kot 3 zaposlenih),
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, ki ureja postopke izpolnjevanja zahtev zakonodaje na tem področju,
• Poslovnik o delu organov ustanove.

 

Zavodi

 

Obvezni akti za zavode:


• Akt oziroma pogodba o ustanoviti,
• Statut, ki podrobneje uredi delovanje zavoda in njegove organe,
• Pravilnik o računovodstvu, s katerim se podrobneje uredi način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje,
• Akt o sistemizaciji delovnih mest, če je zaposlenih več kot deset delavcev
• Izjavo o varnosti s katero se identificira nevarnosti, oceni tveganja za delavce in določi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, če je zavod izvajalec zdravstvenih storitev ali če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti.

 

Priporočljivi akti za zavode:


• Pravilnik o delovnih razmerjih (predvsem če je več zaposlenih),
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, če zavod obdeluje osebne podatke,
• Akt o sistemizaciji delovnih mest (običajno je koristen že pri več kot 3 zaposlenih),
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, ki ureja postopke izpolnjevanja zahtev zakonodaje na tem področju,
• Poslovnik o delu sveta zavoda in poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda.

 

Društva


Obvezni akti za društva:


• Temeljni notranji akt (običajno statut),
• Poseben akt, ki ureja zagotavljanje podatkov o finančnem in materialnem poslovanju, v kolikor to ne ureja že temeljni akt (običajno je to pravilnik o računovodstvu ali pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju),
• Akt o sistemizaciji delovnih mest, če je zaposlenih več kot deset delavcev;
• Izjavo o varnosti s katero se identificira nevarnosti, oceni tveganja za delavce in določi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, če je zavod izvajalec zdravstvenih storitev ali če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti.

 

Priporočljivi akti za društva:


• Pravilnik o delovnih razmerjih (predvsem če je več zaposlenih);
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, če društvo obdeluje osebne podatke;
• Akt o sistemizaciji delovnih mest (običajno je koristen že pri več kot 3 zaposlenih);
• Pravilnik o disciplinskem postopku pred častnim razsodiščem, če ga društvo ima in če postopek ni urejen že v statutu, sicer je postopek v praksi težko pravilno izpeljati;
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, ki ureja postopke izpolnjevanja zahtev zakonodaje na tem področju;
• Poslovnik o delu zbora članov, če statut ne vsebuje že dovolj podrobnih določil o zboru članov (običajno koristno pri društvih z večjim številom članom);
• Poslovniki o delu drugih organov v društvu.


Vir: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice