Naša Facebook stran

V spodnji tabeli si lahko ogledate primerjavo med društvom, ustanovo in zavodom

 

  Društvo Ustanova Zavod
Zakonska podlaga Zakon o društvih Zakon o ustanovah Zakon o zavodih
Ustanovitelj Najmanj tri fizične ali pravne osebe Ena ali več fizičnih ali pravnih oseb Ena ali več fizičnih ali pravnih oseb
Temeljni akti Statut Akt o ustanovitvi Akt o ustanovitvi
Organi

Obvezni: zbor vseh članov, zastopnik društva, nadzorni organ

Pogosti: upravni odbor, tajnik, blagajnik, disciplinska komisija

Obvezni: uprava, predsednik uprave

Pogosti: skupni organ ustanoviteljev, nadzorni odbor, različne komisije

Obvezni: direktor, svet zavoda, strokovni svet

Pogosti: strokovni vodja, različne komisije
Zakoniti zastopnik Predsednik Predsednik uprave Direktor
Članstvo Da Ne  Ne
Vpis Register društev Evidenca ustanov Sodni register
Prenehanje Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Ustanova preneha:

-        če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove,

-        če namen ustanove postane nemogoč,

-        v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,

-        če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.

Zavod preneha:

-        če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,

-        če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,

-        če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,

-        če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,

-        če se organizira kot podjetje,

-        v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice