Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu in če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Poleg ustrezne registracije mora subjekt izpolnjevati tudi minimalne pogoje, ki so določeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter upoštevati Zakon o gostinstvu.

 

Na samem mestu opravljanja gostinske dejavnosti mora imeti društvo na vidnem mestu izpostavljen tudi cenik ter izdajati račune v skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku).

 

Če se na dogodku predvaja tudi glasba, je društvo dolžno urediti avtorske pravice s kolektivnimi organizacijami: Združenje SAZAS, Zavod IPF in ZAMP, kot to določa 1. točka 147. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Vir:
http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gostinstvo/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714#, (Uradni list RS, št. 21/2014)
https://www.uradni-list.si/1/content?id=82580 (Uradni list RS, št. 93/2007)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7927

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice