Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nacionalni razpisi

 • Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letih 2018 in 2019  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju  (Rok prijave potekel)

 • Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2«  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti  (Rok prijave potekel)

 • 2. dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R)  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD  (Rok prijave potekel)

 • Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2018-2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo  (Rok prijave potekel)

 • Javno povabilo: Aktivni do upokojitve  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo  (Rok prijave potekel)

 • Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa ZŽS 2017-2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izvedbo projekta "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito"  (Rok prijave potekel)

 • Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018  (Rok prijave potekel)

 • Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izvajanje projekta "Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije"  (Rok prijave potekel)

 • Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Sofinanciranje NVO - Discover Dinarics  (Rok prijave potekel)

 • U.S. Embassy Slovenia NGO Small Grants  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«  (Rok prijave potekel)

 • Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa  (Rok prijave potekel)

 • Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«  (Rok prijave potekel)

 • Povabilo izvajalcem k oddaji predlogov komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev  (Rok prijave potekel)

 • 1. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018–2019  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«  (Rok prijave potekel)

 • Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov  (Rok prijave potekel)

 • Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2017 ter za čas trajanja šolskega leta 2017/2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa  (Rok prijave potekel)

 • U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb  (Rok prijave potekel)

 • Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige  (Rok prijave potekel)

 • Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 430-2071/2016  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2017 in 2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«  (Rok prijave potekel)

 • Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti – postprodukcija, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo  (Rok prijave potekel)

 • U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program  (Rok prijave potekel)

 • Razpis za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja za leto 2016  (Rok prijave potekel)

 • U.S. Embassy Slovenia: NGO Small Grants  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017  (Rok prijave potekel)

 • Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij  (Rok prijave potekel)

 • Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti  (Rok prijave potekel)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice